logotype

Møtet ble avholdt med 4 (?) fremmøtte. Foruten 3 fra styret.

1-2. Godkjenning av innkalling, stemmeberettigede og dagsorden. Godkjent

3. Valg av dirigent og referent, samt to til å underskrive protokollen:

I tur og orden: Per Roger Hansen, Inga Myhrer, Oddbjørn Andersen og Per Osvald Andersen

4. Årsberetningen 2018

Gjennomlest av hver enkelt. Godkjent

5. Regnskapet 2018

Ordstyrer leste regnskapet. Godkjent

6. Budsjett 2019

Ordstyrer gjennomgikk budsjettet, og leste samtidig opp revisorberetningen.

Budsjettet tatt til etterretning.

7. Innkomne saker.

Ingen saker fra medlemmene.

Forslag fra styret om å skifte låser til hus og standplass for å få "vasket" tilgangen til anlegget.

Diskuterer eventuelle elektroniske løsninger for fremtiden. Alle som har kjøpt nøkkelkort til standplass, får nytt kort vederlagsfritt.

Det sendes ut e-post til medlemmene når nøkkel-skiftet finner sted. Godkjent.

8.Organisasjonsplan.

Endringene fra gjeldene plan blir gjennomgått. Kun små endringer/rettelser. Godkjent

(Organisasjonsplanen blir lagt ut på nett når ferdigstilt).

9. Valg

 

Valgkomiteens leder leser opp sin innstilling. Ordstyrer leser opp navnene, og alle valg ble tatt under ett.

Det ble ikke fremmet benkeforslag på andre kandidater til styret. Enstemmig valgt.

Styret for neste årsmøte-periode blir som følger:

Leder:          Per Roger Hansen - Gjenvalg for 2 år.

Nestleder:    Toni Andre Nystrand - Ikke på valg.

Kasserer:      Inga Myhrer - Ikke på valg.

Sekretær:     Helge J. Haakstad - Ny for 2 år.

Styremedlem: Pål-Erik Ruud - Gjenvalg for 1 år.

Styremedlem: Oddbjørn Gunnar Andersen - Ny for 1 år.

Varamedlem/materialforvalter: Lars Rognstad - Gjenvalg for 1 år.

 

Valgkomite til årsmøtet 2020

Kenneth Jordan

Dag F. Olsen

Vidar Flengstad

Vara: Kent Christensen

Valgkomiteen velger selv sin leder.

 

10. Valg av representanter til årsmøtet i Eidsvoll Idrettsråd:

Per Roger Hansen og Oddbjørn Gunnar Andersen - Godkjent

Møtet hevet kl. 18.30

 

 

Publisert 29/3-19

Eidsvoll Sportsskyttere
Pb.8, 2081 Eidsvoll