logotype

Møtet ble satt kl. 18.00, med 14 fremmøtte medlemmer.

1. Godkjenning av stemmeberettigede. Ok.

2. Godkjenning av innkalling. Ok.

3. Valg av dirigent og referent, samt representanter til å underskrive protokollen.

Dirigent: Per Osvald Andersen, Referent: Inga Myhrer, Representanter til å underskrive protokollen: Øyvind Ruud og Helge Haakstad.

4. Årsberetning.

Dirigenten leste beretningen.

Beretningen ble godkjent som fremlagt.

5. Regnskap

Regnskapet er revidert og godkjent av klubbens revisor.

Kasserer leste opp resultatregnskapet.

Regnskapet ble godkjent som fremlagt.

6. Innkomne forslag.

Ingen forslag

7. Medlemskontingent for 2019

Kontingenten forblir uendret.

8. Budsjett 2018

Postene ble gjennomgått. 

Årsmøtet ga sin tilslutning til budsjettet som det ble fremlagt.

9. Organisasjonsplan.

Ingen endringer i år. Revideres neste år.

10. Valg.

Leder i valgkomitéen leste komitéens innstilling. Det ble ikke ikke fremsatt benkeforslag på noen i innstillingen.

Lederen i ESS ønsket å fratre nå, - ett år før ordinær periode utløper.

Ny leder er derfor valgt for ett år.

Leder: Per Roger Hansen - ny for ett år.

Nestleder: Toni André Nystrand - ny for to år.

Sekretær: Ole Jørgen Sæhlie - ikke på valg

Kasserer: Inga Myhrer - ny for to år.

Styremedlemmer: Helge Haakstad (gjenvalg) og Pål Erik Ruud (ny) - for ett år.

Varamedlem og materialforvalter: Lars Rognstad - gjenvalg for to år.

Valgkomitéen tok gjenvalg for ett år.

Leder: Per Osvald Andersen

Medlemmer: Dag Olsen og Aleksander Baukhol

Varamedlem: Anne Lund

 

Eidsvoll Sportsskyttere
Pb.8, 2081 Eidsvoll